చింతమడకకు కొత్తనడక

చింతమడకకు కొత్తనడక

-పుట్టిన ఊరికి ముఖ్యమంత్రి వరాల జల్లు -చింతమడక.. బంగారు తునక కావాలి -అంతా ఐక్యంగా ఊరును బాగుచేసుకోవాలి -ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి -ప్రతి కుటుంబానికి రూ.1

More News

country oven

Featured Articles