వాగ్గేయ వైభవం

వాగ్గేయ వైభవం

మనిషిని మనిషిగా రూపొందించే లక్ష్యంతో భారతీయ తాత్విక చింతనలో మొగ్గతొడిగిన సంగీత సాహితీ.. ప్రదర్శనా ప్రక్రియే వాగ్గేయం. వాగ్గేయంలోరెండు ప్రధాన అంశాలు ఒకటిగా కలిసిపోయి దేహాత్మ

More News        


Featured Articles