ఆహారభద్రత ఎప్పుడు?

ఆహారభద్రత ఎప్పుడు?

అడుగున పడి నలుగుతున్న బడుగుజనుల బతుకులు,భవితవ్యం ఎరగనట్టి బాధితులు, పీడితులు సిరిగల వారికే పంచభక్ష్య పరమన్నాలు, కలవారికే కడుపునిండా కమ్మని భోజనామృతాలు అన్నార్తులు, అనాథలుండన

More News        


Featured Articles